CÍSAŘSKÁ HYMNA RAKOUSKO-UHERSKÉHO MOCNÁŘSTVÍ

( hudba - František Josef Haydn 1732 -1809,  text - Jan Gabriel Seidl 1804 -1875 )

Zachovej nám, Hospodine, Císaře a naši zem!
Dej, ať z víry moc Mu plyne, ať je moudrým vladařem!
Hajme v
ěrně trůnu Jeho proti nepřátelům všem;
|:osud trůnu Habsburského Rakouska jest osudem! :|

Pl
ňme věrně povinnosti, chraňme právo počestně,
a když třeba, s ochotností v boj se dejme statečn
ě!
Na pam
ěti vděčně mějme slávu vojska vítěznou;
|:jm
ění, krev i život dejme za Císaře, za vlast svou! :|

Čeho nabyl občan pilný, vojín zbraní zastávej;
um
ěním i vědou silný duch se zmáhej, jasně skvěj!
Bože, ráčiž slávy příti, žehnej vlasti milené;
|:slunce Tvé nechť v míru svítí na Rakousko blažené!

Stůjme k sob
ě každou chvíli: svornosti jenom moci dá;
spojené kde vládnou síly, snadno vše se vykoná.
Když se ruka k ruce vine, pak se dílo podaří;
|:říš Rakouská nepomine: sláva vlasti Císaři! :|

Císaři po boku vládne, rodem, duchem spřízn
ěná,
v kráse, kteráž neuvadne, Císařovna vznešená.
Bože, ráčiž rozkv
ět nový Habsburskému domu dát!
|:Františku Josefovi, Alžb
ětě rač požehnat! :|

Rozpome
ň se, Hospodine na svou nejvěrnější říš!
Její sláva nepomine,vždy jí znovu obrodíš!
Koruna dnes stále kryje,mocný panovníkův trůn!
Navždy žije monarchie, Habsburský jí vládne dům!